Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych w Szamotułach

O nas

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych tworzą dwie ściśle współpracujące ze sobą Kancelarie: Kancelaria Adwokacka adw. Małgorzaty Tarki – Dycfeld oraz Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Dycfeld. Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy.Kancelaria kontynuuje rodzinną tradycję wykonywania zawodu adwokata zapoczątkowaną przez adwokata Franciszka Tarkę, który w dniu 1 września 1945 roku w Szamotułach pod tym samym adresem otworzył Kancelarię Adwokacką. Następnie kancelaria prowadzona była przez wiele lat przez adwokata Wojciecha Tarkę. Wielopokoleniowość wyróżnia i zarazem zobowiązuje.

Naszym Klientom zapewniamy świadczenie usług prawniczych na jak najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i godności zawodu, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy oraz bieżące informowanie o stanie zleconej sprawy. Szczególnie ważna jest dla nas dbałość o bezpieczeństwo i zaufanie Klientów, bowiem często powierzają Kancelarii nie tylko swoje sprawy finansowe, ale również osobiste. Gwarantujemy zachowanie poufności i tajemnicy zawodowej.

Nasz Zespół

Naszym Klientom zapewniamy świadczenie usług prawniczych na jak najwyższym poziomie, zgodnie z zasadami etyki zawodowej i godności zawodu, rzetelne i indywidualne podejście do sprawy oraz bieżące informowanie o stanie zleconej sprawy. Szczególnie ważna jest dla nas dbałość o bezpieczeństwo i zaufanie Klientów, bowiem często powierzają Kancelarii nie tylko swoje sprawy finansowe, ale również osobiste. Gwarantujemy zachowanie poufności i tajemnicy zawodowej.

Paweł Dycfeld

Radca prawny

Ukończył Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. Po odbyciu aplikacji radcowskiej zakończonej egzaminem państwowym przeprowadzonym przez Ministra Sprawiedliwości, został wpisany na listę radców prawnych oraz rozpoczął indywidualną praktykę radcowską. Ma wszechstronne doświadczenie w dziedzinie prowadzenia sporów z zakresu prawa ubezpieczeń osobowych i majątkowych, w zakresie obsługi prawnej osób fizycznych oraz podmiotów gospodarczych. Specjalizuje się w prowadzeniu postępowań sądowych: w tym odszkodowawczych z zakresu szkód komunikacyjnych i medycznych.

Małgorzata Tarka-Dycfeld

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Wielkopolskiej Izby Adwokackiej w Poznaniu. Doświadczenie zawodowe zyskała w poznańskich kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką odbywała pod patronatem adw. Eugeniusza M. Michałka. Po złożeniu z wynikiem pozytywnym państwowego egzaminu adwokackiego rozpoczęła indywidualną praktykę adwokacką. Zajmuje się sprawami z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego i spadkowego.

Kancelaria

Kancelarię Adwokatów i Radców Prawnych tworzą dwie ściśle współpracujące ze sobą Kancelarie:

 • Kancelaria Adwokacka adw. Małgorzaty Tarki – Dycfeld
 • Kancelaria Radcy Prawnego Pawła Dycfelda
Kancelaria świadczy kompleksową pomoc prawną dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych z zakresu prawa karnego, cywilnego, rodzinnego, gospodarczego, administracyjnego oraz prawa pracy.

Kancelaria kontynuuje rodzinną tradycję wykonywania zawodu adwokata zapoczątkowaną przez adwokata Franciszka Tarkę, który w dniu 1 września 1945 roku w Szamotułach pod tym samym adresem otworzył Kancelarię Adwokacką. Wielopokoleniowość wyróżnia i zarazem zobowiązuje.

Zakres usług

Powierzając Nam sprawę zyskujesz nasze doświadczenie i wiedzę, poparte wieloletnim wykształceniem uniwersyteckim. Ponadto jesteśmy objęci obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej. W odróżnieniu od prawników bez odbytych aplikacji i tytułów zawodowych obowiązuje nas tajemnica zawodowa oraz zasady etyki zawodowej i jesteśmy zobligowani do reprezentacji Klientów w oparciu o określone standardy, zgodne z zasadami określonymi w kodeksach etyki adwokata i radcy prawnego oraz ustawach zawodowych. • pomoc prawna w razie zatrzymania i tymczasowego aresztowania,
 • obrona we wszystkich stadiach postępowania (przygotowawczego: dochodzenie śledztwo, sądowego I i II instancja),
 • reprezentacja osób pokrzywdzonych przed sądami i prokuraturą,
 • występowanie w roli pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego i oskarżyciela prywatnego,
 • sporządzanie pism i wniosków procesowych (zażaleń, apelacji etc.),
 • sprawy o udzielenie zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego,
 • sprawy o odroczenie wykonania kary pozbawienia wolności,
 • sprawy o przerwę w odbywaniu kary,
 • sprawy o warunkowe przedterminowe zwolnienie.
 • sprawy o zapłatę dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynień,
 • umowy cywilnoprawne (wykonanie, niewykonanie, nienależyte wykonanie umów, stwierdzenie nieważności),
 • skarga pauliańska,
 • windykacja należności,
 • naruszenie i ochrona dóbr osobistych,
 • stwierdzenie zasiedzenia,
 • zniesienie współwłasności,
 • eksmisja,
 • roszczenia windykacyjne i negatoryjne,
 • księgi wieczyste (wpisy, uzgodnienie księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym),
 • użytkowanie wieczyste,
 • służebności (gruntowe, drogi koniecznej, przesyłu, osobiste etc.),
 • ochrona posiadania,
 • ubezwłasnowolnienie.

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych
 • sporządzanie, opiniowanie umów
 • przygotowywanie pism przedprocesowych, w tym wezwań do zapłaty i zawezwań do próby ugodowej,
 • przygotowywanie pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, sprzeciwów od nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym oraz w elektronicznym postępowaniu upominawczym, zarzutów od nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, skarg o wznowienie postępowania, wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, zażaleń, apelacji etc.),
 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych i egzekucyjnych,
 • przygotowywanie powództw przeciwegzekucyjnych, skarg na czynności komornika.
 • rozwód,
 • unieważnienie małżeństwa,
 • ustalenie istnienia lub nieistnienia małżeństwa,
 • separacja,
 • sprawy majątkowe małżonków (zarząd majątkiem wspólnym, sądowe zniesienie wspólności majątkowej),
 • podział majątku,
 • alimenty (podwyższenie, obniżenie, uchylenie),
 • pochodzenie dziecka (sądowne ustalenie ojcostwa, zaprzeczenie ojcostwa, unieważnienie uznania dziecka),
 • kontakty z dzieckiem (ustalenie, ograniczenie, zakazanie kontaktów, egzekucja kontaktów z dzieckiem etc.),
 • władza rodzicielska (powierzenie wykonywania, ograniczenie, pozbawienie władzy rodzicielskiej etc.),
 • zarząd majątkiem dziecka m.in. zezwolenie na dokonanie czynności prawnej w imieniu dziecka,
 • rozwiązanie przysposobienia.

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych (pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, zażaleń, apelacji etc.),
 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych.
 • rprzyjęcie, odrzucenie spadku,
 • rstwierdzenie nabycia spadku,
 • rrozrządzenie majątkiem na wypadek śmierci testament, zapis i polecenie,
 • runieważnienie testamentu,
 • rzachowek,
 • rdział spadku,
 • rwydziedziczenie i niegodność dziedziczenia,
 • rzarząd majątkiem spadkowym przez spadkobierców.

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych (pozwów, wniosków, odpowiedzi na pozew wniosków o zwolnienie od kosztów sądowych, zażaleń, apelacji etc.),
 • reprezentację Klientów w postępowaniach sądowych.
 • przygotowywanie pism i skarg w związku z działalnością organów administracji państwowej oraz jednostek samorządu terytorialnego,
 • reprezentację w postępowaniach administracyjnych oraz sądowo administracyjnych,
 • przygotowywanie opinii prawnych.

Reprezentacja pracownika w sporze z pracodawcą oraz reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem w sprawach:

 • dot. wypowiedzenia umowy o pracę,
 • odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę,
 • zwolnienia dyscyplinarnego,
 • ustalenia istnienia stosunku pracy,
 • roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej pracodawcy,
 • roszczenia z tytułu odpowiedzialności za mienie powierzone,
 • wypadków przy pracy,
 • świadectwa pracy,
 • o mobbing i dyskryminację,
 • porządzanie odwołań od decyzji ZUS i KRUS.

Świadczona pomoc prawna obejmuje:

 • udzielanie porad prawnych,
 • przygotowywanie pism procesowych (pozwów, odpowiedzi na pozew, zażaleń, apelacji etc.),
 • reprezentację w postępowaniach sądowych.

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest indywidualnie z Klientem i uzależnione jest od stopnia zawiłości sprawy oraz przewidywanego nakładu pracy. Do ustalonych kwot wynagrodzenia doliczany jest podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości wynikającej z obowiązujących stawek.

Pro Bono

Informujemy, że w dniu 17 maja 2014 roku odbył się "Dzień bezpłatnych porad adwokackich".
Kancelaria Adwokacka Małgorzaty Tarki - Dycfeld brała udział w tej akcji


W ramach działalności pro bono aktywnie działamy i wspieramy Fundację "Jak Dobrze Jest Żyć".

Kontakt

Siedziba Kancelarii
 • ul. Dworcowa 17
  64-500 Szamotuły
 • +48 61 29 20 483
 • +48 61 29 20 483


Adwokat Małgorzata Tarka - Dycfeld
 • Kancelaria Adwokacka
  Małgorzata Tarka-Dycfeld
 • +48 605 887 006
 • adwtarka@wp.pl
 • 78 1950 0001 2006 0800 4279 0002
 • NIP: 7872055754 / REGON: 302580653
Radca Prawny Paweł Dycfeld
 • Kancelaria Radcy Prawnego
  Paweł Dycfeld
 • +48 503 177 610
 • kancelaria.pawel@wp.pl
 • 24 1950 0001 2006 0800 4484 0002
 • NIP: 7792206671 / REGON: 302580357